Jak uzyskać pozwolenie na broń ?

Broń palna jest to urządzenie miotające pociski w wyniku spalania ładunku miotającego. Czyli krótko mówiąc, bronią może być pistolet. W myśl ustawy o Broni i Amunicji, bronią może być, broń palna, broń myśliwska, sportowa, gazowa, alarmowa i sygnalizacyjna. Wszystkie powyższe urządzenia w efekcie spalania ładunku powodują efekt miotania pocisku lub wywołują efekt dźwiękowy i sygnalizacyjny.

 

Powyższe urządzenia zwane bronią składają się z istotnych części broni takich jak szkielet broni, baskila, lufa z komorą nabojową, zamek, komora zamkowa oraz bęben nabojowy.

 

By prawidłowo posługiwać się bronią należało by posiadać podstawową wiedzę na temat części broni, zasady działania, celowania i oddawania strzału. Procedura oddania strzału polega na, załadowaniu broni amunicją, przeładowaniu, czyli krótko mówiąc wprowadzeniu naboju do komory nabojowej, skierowaniu broni w stronę celu ( tarczy ), zgraniu przyrządów celowniczych a następnie oddaniu skutecznego, celnego strzału w środek tarczy. Te wszystkie czynności wydają się pozornie łatwe, dla osoby która wcześniej, miała kontakt z bronią.

Osoby które nigdy nie miały kontaktu z bronią , mogą mieć problem z wykonaniem powyższych czynności, do tego dochodzi jeszcze czynnik stresu, związany z oddaniem strzału. Wszystkich powyższych czynności, nauczymy się pod okiem doświadczonego instruktora strzelectwa.

 

To właśnie na obiektach typu strzelnice sportowe, pod okiem instruktora, jesteśmy w stanie nauczyć się prawidłowego posługiwania się bronią. Nie będą się tutaj rozpisywał na temat przypadków użycia broni w przypadku obrony oraz konsekwencji z tym związanych, ale należy pamiętać że użycie broni w tym przypadku jest ostatecznością !!!

 

Używać broni mogą tylko i wyłącznie osoby posiadające zezwolenie na broń i tylko i wyłącznie w określonych przypadkach.

 

Pozwolenie na broń w naszym kraju może być wydane w następujących celach:

 

  1. Ochrony osobistej – zezwolenie otrzymamy tylko w przypadku gdy udowodnimy, że jesteśmy w sytuacji gdzie zachodzi stałe, realne i ponadprzeciętne zagrożenie życia, zdrowia lub mienia.

  2. Ochrony osób i mienia - zezwolenie otrzymamy w przypadku prowadzenia działalności

    związanej z ochroną osób i mienia.

  3. W celu łowieckim – zezwolenie otrzymamy w przypadku gdy udokumentujemy przynależność do koła łowieckiego.

  4. Sportowych – zezwolenie na broń otrzymamy w przypadku, udokumentowanego członkostwa w stowarzyszeniu sportowym będącym w strukturach Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego

  5. Kolekcjonerskich – zezwolenie otrzymamy na podstawie udokumentowanego członkostwa w stowarzyszeniu o charakterze kolekcjonerskim.

  6. Pamiątkowym – zezwolenie otrzymamy w przypadku udokumentowanego nabyci broni w postaci spadku

  7. Szkoleniowym – zezwolenie otrzymamy w przypadku, udokumentowania prowadzenia działalności gospodarczej związanej z prowadzeniem szkoleń strzeleckich

 

 

 

Pozwolenie na broń palną do celów sportowych: Jak je zdobyć?

 

 

 

Zasady wydawania pozwoleń na posiadanie broni palnej określa ustawa z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji. W myśl tej ustawy, do posługiwania się bronią palną wymagane jest specjalne pozwolenie, wydawane przez komendanta Komendy Wojewódzkiej Policji, właściwej miejscu stałego pobytu osoby o nie się ubiegającej. Komórką organizacyjną załatwiającą sprawy związane z pozwoleniami na broń w Komendzie Wojewódzkiej Policji jest Wydział Postępowań Administracyjnych i to właśnie do niego musimy kierować wnioski o wydanie pozwolenia na broń palną. Można to zrobić osobiście lub za pośrednictwem poczty.

 

Jak zdobyć pozwolenie na broń do celów sportowych

 

Warunki wymagane do wydania pozwolenia broni

 

Niezależnie od rodzaju broni palnej, o pozwolenie na którą będziemy się ubiegać, każda składająca wniosek osoba musi spełniać następujące wymogi.

 

Jeśli chcemy korzystać z broni palnej musimy mieć ukończone 21 lat życia. Odstępstwem od tej normy są pozwolenia wydawane osobom, które ukończyły 18 lat życia, lecz są ona wydawane jedynie na wniosek szkoły, organizacji sportowej lub stowarzyszenia obronnego, wyłącznie na broń służących do celów sportowych.

Drugim warunkiem, który należy spełnić ubiegając się o pozwolenie na broń palną jest stały adres zamieszkania na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

Ponadto kandydat do posiadacza broni musi wykazać się brakiem zaburzeń psychicznych, psychologicznych lub ograniczeń w sprawności psychofizycznej, brakiem uzależnień od alkoholu lub substancji psychoaktywnych oraz niekaralnością.

 

Jeśli osoba pragnąca zdobyć pozwolenie na broń palną spełnia wszystkie wymienione warunki, musi jeszcze określić przeznaczenie pozwolenia, na jaki rodzaj broni się ubiega, jaką liczbę egzemplarzy broni chce posiadać oraz do jakiego celu broń będzie mu potrzebna.

 

W zależności od określonego celu użytkowania broni palnej, procedura ubiegania się o pozwolenie na nią może różnić się pod kątem jej kosztów i długości jej trwania.

 

Ustawa o broni i amunicji określa następujące cele posiadania broni palnej:

 

Do celów ochrony osobistej

Do celów ochrony osób i mienia

Do celów łowieckich

Do celów sportowych

Do celów rekonstrukcji historycznych

Do celów kolekcjonerskich

Do celów pamiątkowych

Do celów szkoleniowych

 

 

 

 

 

 

Pozwolenie na broń do celów sportowych – krok po kroku

1. Patent strzelecki

 

Zapisz się do klubu strzeleckiego

Postrzelaj, obeznaj się z obsługą, ucz się (ustawa o broni i amunicji, obrona konieczna, przepisy sportów strzeleckich i strzelnic, budowa i obsługa broni) – obycie z bronią to bardzo poważna i istotna sprawa

Już po trzech miesiącach możesz wypełnić wniosek o nadanie Patentu Strzeleckiego

Uzyskaj podpis szefa klubu na wniosku

Zdecyduj o jaka bron się starasz: boczny zapłon, centralny zapłon (krotka), centralny zapłon (długa), gładka lufa

Zapisz się na egzamin Patentowy PZSS

Zdaj egzamin teoretyczny (jeden na wszystkie rodzaje broni) i praktyczne (dla każdej oddzielne) – wszystko zdajesz jednego dnia, w jednym miejscu. Na egzaminie zazwyczaj jest także lekarz, który wydaje stosowne orzeczenie

Potwierdzenie uzyskania Patentu Strzeleckiego przysyłane jest pocztą pod wskazany adres pobytu

 

2. Licencja zawodnicza

 

Twój nowo zdobyty Patent okazujesz w Klubie

Klub występuje do PZSS o wydanie licencji zawodniczej

Tę licencję trzeba będzie utrzymywać każdego roku! (minimum 4 starty na broń główną i po dwa na pozostałe rodzaje broni)

Należy także w tym czasie brać udział w zawodach organizowanych przez Klub, przyda się to do wniosku o pozwolenie (każdy start w zawodach, jednostkowo, będzie determinował liczbę sztuk broni, na jaką być może dostaniesz pozwolenie – przykładowo jeśli startujesz w 3 różnych konkurencjach z bronią krótką centralnego zapłonu, będziesz mógł ubiegać się o pozwolenie na 3 szt. pistoletów centralnego zapłonu, etc.)

 

3. Pozwolenie na broń

 

Kompletujesz wszystkie dokumenty: patent, licencję, potwierdzenie startów w zawodach

Musisz przejść pozytywnie badania psychologiczne i psychiatryczne, na które właśnie nadszedł czas (uwaga! są ważne tylko 3 miesiące)

Wypełniasz wniosek o wydanie pozwolenia na broń do celów sportowych wskazując ilość potrzebnej broni każdego typu i uzasadniając każdą sztukę

Sprawa kierowana jest do komórki Policyjnej odpowiedniej dla Twojego Rejonu, a Dzielnicowy osobiście przeprowadzi tzw. wywiad środowiskowy zgodnie z miejscem zamieszkania

Komendant Wojewódzki następnie wydaje pozwolenie na zakup broni do celów sportowych, w ilości jaką uzna za stosowne na podstawie Twojej liczby startów oraz tylko sobie znanych informacji dodatkowych (dygresja: mimo, iż wnioskowałeś np. o 12 sztuk broni, a Twoje podanie poparte było odpowiednią liczbą startów, to policja finalnie podejmuje decyzje o liczbie sztuk, jaka będzie Ci dana)

Po otrzymaniu informacji listownie, zgłaszasz się do miejscowego WPA, gdzie odbierasz Legitymację Posiadacza Broni (uwaga: w zależności od regionu, Legitymację Posiadacza Broni można odebrać dopiero przy zakupie pierwszej sztuki broni, która od razu zostaje wpisana do książeczki)

 

 

 

 

4. Zakup broni na podstawie promesy

 

Na tym etapie powinieneś zakupić sejf/kasę pancerną zgodną z normami bezpieczeństwa S1 (Na tym etapie już możemy także podpowiedzieć: kasy pancernej zgodnej z S1 nie musisz mocować na stałe do podłoża ? )

Teraz możesz złożyć wniosek na wydanie promes – jedna promesa uprawnia do zakupu jednej sztuki broni

Promesę zostawiasz w sklepie podczas zakupu jednostki broni (możesz zakupić wyłącznie taki rodzaj broni, na który masz pozwolenie – analogicznie z amunicją. Nie możesz zakupić amunicji do broni, której nie posiadasz)

Po zakupie pierwszej sztuki broni następuje rutynowa kontrola Dzielnicowego, celem sprawdzenia warunków przechowywania

Zakup amunicji odbywa się na podstawie książeczki posiadacza broni, gdzie muszą znajdować się wpisy posiadanych sztuk, zgodne z rodzajem amunicji jaki zamierzasz nabyć.

 

5. Utrzymanie pozwolenia na broń

 

Aby utrzymać pozwolenie na broń, musisz utrzymać licencję zawodniczą, która jest podstawą do posiadania pozwolenia (aczkolwiek polecamy zainteresować się aktualnym orzecznictwem sądów administracyjnych w tym zakresie)

Utrzymywanie licencji zawodniczej to konieczność odbywania startów w zawodach (opisane wyżej) oraz opłacanie składek członkowskich w Klubie

W przypadku pozwolenia na broń do celów ochrony osobistej oraz ochrony osób i mienia dodatkowo należy co 5 lat przejść ponownie badania psychiatryczne i psychologiczne do odnowienia i dostarczyć do Komendanta Wojewódzkiego Policji (nie dotyczy to m.in. sportowców i kolekcjonerów)

 

 

Dokumenty potrzebne do złożenia wniosku o pozwolenie na broń

 

Gdy spełnimy wszystkie powyższe wymagania, możemy udać się do komendanta Wojewódzkiej Komendy Policji wraz z niezbędnymi dokumentami do wydania pozwolenia na broń palną. Wśród materiałów, które musimy wziąć ze sobą składając wniosek muszą znajdować się:

 

Orzeczenie lekarskie i psychologiczne wydane przez jednego z upoważnionych przez WPA lekarzy i psychologów, potwierdzające brak przeciwwskazań do dysponowania przez nas bronią palną

Dokument potwierdzający uiszczenie przez nas niezbędnej opłaty skarbowej

Fotografie 3×4 cm

Podanie w którym określamy rodzaj i ilość sztuk broni, o które wnioskujemy oraz określony cel posiadania broni

 

 

Ile kosztuje uzyskanie pozwolenia na broń do celów sportowych?

 

Egzamin na patent strzelecki 400 zł + 50 zł (lekarz)

Poprawka egzaminu praktycznego to koszt 100 zł

Badania lekarskie to koszt ok 500 zł

Licencja zawodnicza to koszt ok 60 zł

Wydanie pozwolenia na broń to koszt 242 zł

Sejf/kasa pancerna to koszt od 300 zł dla broni krótkiej i od 800 zł dla broni długiej

 Jeśli masz jakieś pytania dzwoń lub pisz:
Marek Mencel
Prywatny detektyw
Tel: 889 715 909
lub: admin@dobry-detektyw.pl

 

Agencja Detektywistyczna

Agencja Detektywistyczna zajmuje się kompleksowym pozyskiwaniem dowodów w sprawach rozwodowych, cywilnych oraz karnych. Działamy na terenie całego kraju. Posiadamy Licencję Detektywa nr 0005667 oraz wpis do rejestru MSWiA nr RD-94/2019