Zbieranie informacji w sprawach karnych

Zbieranie informacji w sprawach karnych

Zgodnie z art. 167 kodeksu postępowania karnego, dowody mają być przeprowadzane na wniosek stron, albo przez sąd z urzędu. Inne podmioty, np. przedstawiciel społeczny czy pokrzywdzony niebędący stroną postępowania sądowego, mogą z kolei wnosić o przeprowadzenie przez sąd dowodu z urzędu (na podstawie wniosku, o jakim mowa w art. 9 § 2 k.p.k.

 

Sąd ma prawo wprowadzić do postępowania dowód niezależnie od stron, a nawet wbrew ich woli. Bywa tak że, ustawa narzuca obowiązek przeprowadzenia określonego dowodu, np. wywiadu kuratorskiego czy opinii biegłego sądowego. Warto mieć na uwadze, że w kodeksie postępowania karnego nie ma zamkniętego kręgu źródeł czy środków dowodowych, a unormowanych jest jedynie szczegółowo kilka najistotniejszych. Dowodem może być zatem również inne źródło czy inny środek, np. wideo, fotografia, wyniki różnych badań kryminalistycznych, itd.

 

Warto zwrócić uwagę na to że w postępowaniu przygotowawczym, prowadzonym przez policję czy prokuraturę, zasadą jest pozyskanie dowodów z urzędu w danej sprawie.

 

Strony tego postępowania ( obrońcy ) mają prawo do wnioskowania o przeprowadzenie określonego dowodu w sprawie. To właśnie na tym etapie postępowania, zbierane są najważniejsze dowody które po wniesieniu aktu oskarżenia wykorzystywane są przed Sądem.

Poza profesjonalnym pełnomocnikiem ( adwokatem ), ważnym czynnikiem decydującym w postępowaniu dowodowym może być, pomoc prywatnego detektywa. To właśnie prywatny detektyw, jest w stanie w profesjonalny sposób pozyskać dowody potwierdzające winę podejrzanego czy jego niewinność.

 

Zakres czynności obejmuje:

 

  • Przeprowadzenie rozmowy ze strona uczestniczącą w postępowaniu

  • Opracowanie indywidualnego planu działania oraz strategi

  • Pisemne poinformowanie organu prowadzącego postępowanie karne o podpisaniu umowy zlecenia na wykonania czynności w sprawie której toczy się postępowanie

  • Sporządzenie dokumentacji fotograficznej oraz video

  • Sporządzenie końcowego raportu z podjętych czynności

  • Przekazanie materiału dowodowego zleceniodawcy

 

W trakcie wykonywania czynności operacyjnych, prywatny detektyw jest w stałym kontakcie ze zleceniodawcą.

Agencja Detektywistyczna

Agencja Detektywistyczna zajmuje się kompleksowym pozyskiwaniem dowodów w sprawach rozwodowych, cywilnych oraz karnych. Działamy na terenie całego kraju. Posiadamy Licencję Detektywa nr 0005667 oraz wpis do rejestru MSWiA nr RD-94/2019